กลับหน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
อู่ติดตั้ง
คำถามถามบ่อย
ติดต่อเรา

K Auto Smails Club
 

 

1. Xenon คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับไฟรถธรรมดา
2. ค่า K คืออะไร แล้วกี่ K ถึงจะมองทางชัด
3. สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับรถของท่านเองก่อนโทรมาหาเรา
4. ติดตั้งไฟซีนอน ผิดกฏหมายหรือไม่
5. ต้องการติดตั้งไฟซีนอนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง
 
 

1. Xenon คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับไฟรถธรรมดา
Xenon หรือ HID XENON น้นทำงานโดยอาศัยการยิงกระแสไฟฟ้าแรงสูง (High Intensity Discharge) เข้าใส่แก๊ซ XENON ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้น ซึ่งคล้ายกับการทำงานของหลอด Fluoresent หรือที่เรามัก
เรียกว่าหลอดนีออน ซึ่งจะให้แสงสว่างมากกว่าความร้อน ส่วนหลอดไฟรถธรรมดาหรือ หลอด Tungstain จะใช้วิธีผ่านกระแสไฟไปยังขดลวดทำให้เกิดแสงสว่าง ซึ่งจะให้ความร้อนมากกว่าแสงสว่าง เพราะฉะนั้นไฟ HID XENON จึงสว่างกว่าหลอดไฟรถธรรมดา ความร้อนน้อยกว่า ไม่มีใส้หลอดให้เห็น และจำเป็นต้องมี Ballast ควบคุมการทำงาน 1 หลอดต่อ Ballast 1 ตัว

2. ค่า K คืออะไร แล้วกี่ K ถึงจะมองทางชัด
ค่า K คือค่าอุณภูมิสีของแสง ซึ่งมีหน่วยเป็น Kelvin ความสว่างของไฟ HID XENON ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า k เพียงแต่ค่า k ที่ต่างกันนั้นจะทำให้สีของไฟ HID XENON เปลี่ยนไป ปริมาณแสงที่ออกมาจากไฟ HID
XENON จะมีความสว่างเท่ากันในทุก k แต่สีของไฟ HID XENON จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้มองทางชัดหรือ
ไม่ แยกแยะมิติของสิ่งของบนถนนได้ดีหรือไม่ ซึ่งสีที่ทำให้สามารถมองทางได้ชัดเจนจะอยู่ช่วง 4,000k - 8,000k ซึ่งจะเป็นสีขาวติดเหลืองนิดหน่อย จนถึงขาว เพราะสีเหลืองจะเหมือนกับแสงแดด จะทำให้เรามอง
เห็นได้คล้ายกับเวลากลางวันนั่นเอง

3. สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับรถของท่านเองก่อนโทรมาหาเรา
รถของท่านเป็นรถยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ผลิตปีไหน เปลี่ยนโคมไฟให้ต่างจากที่ติดรถมาจากโรงงานหรือไม่ ขั้ว
ของหลอดไฟที่ท่านจะติดตั้งไฟ HID XENON เป็นขั้วอะไร มีไฟ HID XENON ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่
และรถของท่านมีระบบแสดงหลอดไฟขาดหรือไม่

4. ติดตั้งไฟซีนอน ผิดกฏหมายหรือไม่
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา ๑๑ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ส่วนรายละเอียด ต้องดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ.2522) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรฯ ตามนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/095/3.PDF
ข้อ ๑ รถทุกชนิดที่อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ต้องมีโคมไฟตามประเภทและลักษณะที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ข้อ ๒ รถยนต์ต้องมีโคมไฟหน้ารถและโคมไฟท้ายรถ ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟหน้ารถมี ๓ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวงสูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลัง
ไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
ศูนย์รวมแสงต้องไม่สูงกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนตร์สามล้อ
ให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียวโดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลังไฟ
เท่ากันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนตร์สามล้อให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียว
โดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ
(ค) โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ารถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ด้านริมสุดแต่จะล้ำเข้ามาได้ไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง มีกำลังไฟเท่ากันไม่เกิน
ดวงละ ๑๐ วัตต์ และต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตรโคมไฟแสงพุ่งไกล
โคมไฟแสงพุ่งต่ำ และโคมไฟเล็ก จะรวมอยู่ในดวงเดียวกันก็ได้
(๒) โคมไฟท้ายรถ มี ๓ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟท้าย ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟ
แสงแดดมีกำลังไฟเท่ากัน และมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
(ข) โคมไฟหยุด ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟ
แสงแดดมีกำลังไฟเท่ากันและมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
มีกฎกระทรวงตามออกมาทีหลัง ให้มีดวงกลางเพิ่มได้อีก 1 ดวง ตามนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/061/1.PDF
(ค) โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ให้ติดท้ายรถ ใช้ไฟแสงขาวส่องที่ป้ายทะเบียนรถมีแสงสว่างสามารถ
มองเห็นเครื่องหมายหรือตัวอักษรและตัวเลขได้ชัดเจนจากระยะไม่น้อยกว่า๒๐ เมตร แต่ต้องมีที่บังมิให้แสง
พุ่งออกไปทางท้ายรถโคมไฟท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถต้องส่องแสงสว่างพร้อมกับ
โคมไฟหน้ารถ แต่โคมไฟหยุดต้องส่องแสงสว่าง เมื่อใช้ห้ามล้อเท้า

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากคุณติดไฟซีนอนที่มีสีขาวออกเหลืองจนถึงขาวปกติ แล้วตั้งระดับไฟตามที่กฎหมาย
กำหนด ก็ไม่น่าที่จะผิดกฏหมายข้อไหน

5. ต้องการติดตั้งไฟซีนอนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง
เรามีวิธีติดตั้งไฟซีนอนด้วยตัวเองแจกให้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ โดยคลิกที่ Link ข้างล่างนี้
www.proonexenon.com/download/installation.pdf
(จำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-599-0000 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น.

© all right reserved www.pro1xenon.com , www.proonexenon.com